Huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN:

1a. Bepaling van de huurprijs en huurtermijnen:
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen met volledige en onvoorwaardelijke acceptatie door de huurder van alle huurvoorwaarden.
De huurtermijn eindigt op het moment dat Ovaa de motor heeft geïnspecteerd op beschadigingen en/of gebreken en op het moment dat zowel de motor als alle andere bijbehorende gehuurde zaken, zoals helm(en), sleutels, formulieren en eventuele kleding door Ovaa onbeschadigd in ontvangst zijn genomen.
De huurder verbindt zich ervoor zorg te dragen voor de verzegelde aansluitpunten. Indien de verzegeling is verbroken, of de teller defect raakt zonder dat men dit terstond telefonisch heeft gemeld, is Ovaa genoodzaakt om minimaal 1000 gereden kilometers in rekening te brengen en zonodig reparatie- en verzegelingskosten.

1b. Annuleren door de huurder:
Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder gelden onderstaande regels:
• Annuleren 2 dagen voor de start-overeenkomst-datum, is de huurder verplicht 50% van de verwachte rekening te betalen.
• Annuleren 1 dag voorafgaande aan start-overeenkomst-datum, of op de startdatum is de huurder verplicht 100% van de verwachte rekening te betalen.
• Annuleren zonder berichtgeving verplicht de huurder altijd tot betaling van 100% van de verwachte rekening.

 1. Verlenging van de huurovereenkomst:
  De huurder verplicht zich de motor (en overige gehuurde artikelen) uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de huurovereenkomst eindigt aan Ovaa terug te bezorgen, tenzij door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door Ovaa is toegestaan. Voor genoemde verlenging blijven dezelfde huurvoorwaarden van kracht.
 2. Overschrijden van de huurtermijn:
  Indien de motor niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde (eventueel verlengde termijn) bij Ovaa is ingeleverd, ontstaat voor Ovaa het onmiddellijke recht van terugname van de motor, waarbij de huur overigens doorgaat onder dezelfde voorwaarden tot en met de dag dat de motor weer in het bezit is van Ovaa. Dit houdt in dat voor elke dag of dagdeel de huurprijs is verschuldigd, verhoogd met 25,00 Euro per uur. Deze bedragen zijn exclusief de door Ovaa geleden schade en kosten, waarmee de huurder middels ondertekening van de huurovereenkomst zich akkoord verklaart. Deze regeling geldt, tenzij de huurder kan aantonen dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van niet aan de huurder toerekenbare oorza(a)k(en) zoals technische staat van de motor bij het aangaan van de huurovereenkomst.
 3. Afrekening huurbedrag, borgsom en legitimatie:
  Bij het afhalen van de motor dient de huurder een waarborgsom voldaan te hebben van 750,00 Euro + het huurbedrag.
  Een dubbele legitimatie is hierbij verplicht (bijvoorbeeld een rijbewijs en een geldig paspoort) Indien nodig kan door Ovaa een bewijs van adresgegevens gevraagd worden d.m.v. bijv. een recent bankafschrift.
  Indien desondanks de vordering van Ovaa niet contant wordt betaald, is Ovaa vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% (op jaarbasis) in rekening te brengen. Hierbij worden delen van de maanden altijd aangemerkt als hele maanden. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door Ovaa uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de huurder tot contante betaling komt te vervallen.

Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is Ovaa gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die Ovaa in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Ovaa zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgelegd op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25,00 Euro.

 1. Kosten tijdens huurtijd:
  Gedurende de tijd dat de huurder over de motor beschikt, zijn de kosten aan het gebruik van de motor verbonden zoals motorbrandstof, stalling en wassen voor rekening van de huurder.
 2. Gebruik huurmotor:
  Huurder dient minimaal 18 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs, geldig voor de te huren motor. Alleen de met naam in de huurovereenkomst genoemde persoon mag de motor besturen. Bij gebruik door anderen dan de huurder is de motorfiets NIET verzekerd en blijft de huurder hoofdelijk aansprakelijk. Huurder en bestuurder zijn dus ALTIJD dezelfde (rechts)persoon. Het doorverhuren van de motor is niet toegestaan. Huurder dient ervoor te zorgen dat de motor op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt, uitsluitend op de verharde weg en dat voor overbelasting en beschadiging van de motor wordt gewaakt.
 3. Gebruik huurmotor (vervolg):
  De huurder dient ervoor te zorgen, dat hij/zij zelf als bestuurder genoemd in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het goed besturen vereist is.
  Het is niet toegestaan de motor te bezigen voor het vervoer van personen en/of zaken tegen betaling, voor het geven van rij-onderricht en voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten en voor het trekken van aanhangwagen, zijspan of andere voertuigen of materialen. De huurder dient ervoor te zorgen dat regelmatig het oliepeil en bandenspanning wordt gecontroleerd en indien nodig wordt aangepast aan de geldende normen en dat de motor op tijd (overeenkomstig het serviceschema) een onderhoudsbeurt krijgt. Huurder is verplicht de motor in goede staat en schoon bij Ovaa terug te brengen.
  Huurder ontvangt de motor met een volle tank benzine, bij terugbrengen dient deze tank weer vol te zijn. Niet volgetankt inleveren kost vast tarief € 35,00. Bij overschrijding van de huurtermijn/tijd wordt €25,00 per uur in rekening gebracht. De kilometerkabels zijn verzegeld, indien deze verbroken worden, is Ovaa genoodzaakt om minimaal 1000 kilometers per dag in rekening te brengen en zonodig de reparatie- en verzegelingskosten.
 1. Tarieven:

De tarieven zijn inclusief BTW, Casco verzekering en groene kaart. Exclusief brandstof en huur helm(en) en/of kleding. Het aantal vrije kilometers is volgt.

Daghuur : 100 km vrij
Weekendhuur : 200 km vrij
Weekhuur : 700 km vrij
Midweekhuur : 400 km vrij
Daarboven geldt een toeslag van €0.15 per kilometer.

 1. Reparatie en onderhoudsbeurten:
  De kosten van reparatiewerkzaamheden uitsluitend als gevolg van slijtage en onderhoudsbeurten komen voor 100% voor rekening van Ovaa. De kosten van reparatie van lekke banden zijn volledig voor rekening van de huurder. Bij vervanging van banden waarbij de oorzaak niet het gevolg is van normale slijtage (bijv. een klapband) betalen huurder en verhuurder ieder 50% van de prijs van de nieuwe band. Dit met uitzondering van defecten aan banden ontstaan door het rijden over obstakels, kosten komen dan voor 100% voor rekening van de huurder. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden dienen bij Ovaa te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient u contact op te nemen met Ovaa. Wij zijn tijdens openingstijden bereikbaar. Dit geldt tevens bij voorkomende gevallen in het buitenland. Indien u toestemming voor reparatie krijgt, zal in overleg bepaald worden wie (welk bedrijf) de reparatie uitvoert. Na toestemming door Ovaa dient de huurder van alleen de door de huurder betaalde kosten een gespecificeerde nota en een kwitantie te overleggen. In het geval van door Ovaa goedgekeurde reparaties in het buitenland, vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil van erkende reparatiebedrijven. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Indien sprake is van (na toestemming) het vervangen van onderdelen door derden dienen de oude onderdelen bij Ovaa te worden ingeleverd. Eventueel hieraan verbonden transportkosten zijn voor rekening van Ovaa. Reparaties die zonder toestemming van Ovaa zijn uitgevoerd, zijn ALTIJD voor rekening van de huurder.

9a. Verzekeringen, WA-verzekering:
Ovaa verklaart dat er ten behoeve van de motoren een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de huurder die Ovaa ter zake vrijwaart blijft echter wel:
– schade aan derden die om welke reden dan ook door de verzekeraar niet wordt vergoed;
– schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt
vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is (bijv. bij rijden onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen, etc.);
– het eventueel eigen risico voor zover dit niet uitdrukkelijk contractueel is verminderd.

9b. Verzekeringen, Cascodekking:
Voor rekening van de huurder blijft wel ten allen tijde:
– het eventueel eigen risico voor zover dit uitdrukkelijk contractueel is verminderd;
– volledige schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 6;
– volledige schade ontstaan wanneer de bestuurder van de motor ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij/zij niet in staat moet worden geacht de motor naar behoren te besturen;
– volledige schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder/bestuurder en/of diens passagier;
– volledige schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van het desbetreffend type motor voorgeschreven rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd.

9c. Verzekeringen, eigen risico:

Het eigen risico bedraagt €750,00 en is niet af te kopen.

Bij schade ontstaan op een dijk of door een wheelie geldt een dubbel eigen risico!!
Bij een ongeval waar meerdere motoren van Ovaa zijn betrokken, geldt een dubbel eigen risico, voor alle betrokken huurders (motoren).
In geval van diefstal van de motorfiets is het eigen risico voor de huurde. Deze risico’s bij diefstal zijn niet afkoopbaar c.q. te verminderen.

9d. Verzekeringen, uitsluitingen:
Alle verzekeringen zijn uitsluitend afgesloten voor de motoren. Alle andere gehuurde goederen zijn hiervan uitgesloten. De huurder blijft hiervoor te allen tijde verantwoordelijk en in geval van vermissing/beschadiging aansprakelijk voor de volledige nieuwwaarde.

 1. Schade:
  De verhuurder staat garant dat de motor op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert. In geval van schade overkomen aan of veroorzaakt met de onder de huurovereenkomst vallende motor is huurder verplicht Ovaa onmiddellijk telefonisch of uiterlijk binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van Ovaa op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, dit onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier. De bestuurder van de gehuurde motor dient in het desbetreffende geval door de politie rapport of procesverbaal te laten opmaken.
  Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van de motor te vergoeden. Indien de huurder niet tijdig voldoet aan de hiervoor genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van aanspraken of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen, dan wel anderszins Ovaa zou schaden, dan is de huurder voor deze schade aansprakelijk.De huurder is in geval van schade, altijd aansprakelijk voor het geldende eigen risico, ook in het geval er geen schade aan de gehuurde motor zichtbaar is. Er zijn vormen van schade, waarop volledige aansprakelijkheid van kracht blijft. Bij schade dient men bij het inleveren van de motorfiets het eigen risico bedrag af te rekenen. Bij schade kan de huurder GEEN aanspraak maken op de beschadigde onderdelen.

  Indien het voertuig met niet rijdbare schade of aanzienlijke optische schade, ter beoordeling van verhuurder, ingeleverd wordt, zal naast de reparatiekosten c.q. eigen risico ook een bedrag ter grootte van de daghuur in rekening gebracht worden, voor elke dag binnen de periode waarin het voertuig om deze reden niet verhuurd kan worden. Indien er vanwege diefstal of total loss het voertuig vervangen moet worden, dan geldt het aantal dagen dat gemoeid gaat met vervanging van het voertuig. (Maximaal 14 dagen). Deze kosten vallen buiten de verzekering c.q. het eigen risico en komen voor rekening van de huurder.

 2. Schade van de huurder:
  Huurder heeft indien verder rijden met de gehuurde motor onmogelijk is ten gevolge van een defect aan de motor dat reeds in aanleg (bij aanvang van de huur) aanwezig was of ten gevolge van een ongeval buiten zijn/haar schuld, recht op vervangend vervoer. Andere kosten of schade worden niet vergoed. In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is heeft de huurder geen recht op vervangend vervoer. Voor de schade aan de bagage, hoe dan ook ontstaan, is Ovaa nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.
 3. Bedrijfsschade:
  De huurder is aansprakelijk voor de door Ovaa te lijden bedrijfsschade voor zover deze geleden wordt door opzet of grove nalatigheid of grove schuld van de bestuurder/huurder.
  Deze wordt thans voor beide partijen bindend bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd evenwel met 10% wegens besparing van op Ovaa drukkende kosten en lasten.
  13. Vrijwaring Ovaa:
  De huurder vrijwaart Ovaa voor alle schade van eventuele duo-passagiers of derden waarvoor Ovaa aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of passagier gepleegde strafbare feiten, tenzij de door Ovaa verschuldigde boetes en/of schadevergoeding een gevolg zijn van defect aan de motor, dat reeds in aanleg aanwezig was bij de aanvang van de huur.
  De huurder vrijwaart Ovaa voor spel- en/of schrijf(type)fouten bij overname van alle persoonlijke gegevens, als naam, adres en overige persoonlijke gegevens evenals voorgenoemde fouten bij overname van gegevens van welke legitimatie dan ook. Huurder kan zich nooit onttrekken aan verplichtingen jegens Ovaa bij voornoemde fouten.

13a. BEKEURINGEN:
Alle door de huurder veroorzaakte bekeuringen, tijdens de huurperiode, komen voor rekening van de huurder. Het bedrag van de bekeuring dient direct na de melding aan Ovaa betaald te worden.

 1. Vooruitbetaling:
  De vooruitbetaling strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem/haar krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde motor. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan de huurder krachtens de bepalingen van de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van Ovaa tot volledige schadevergoeding.
 2. Ontbinding van de huur:
  Ovaa is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit te stellen van de motor, indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet of niet op tijd of niet ten volle nakomt bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van de huurder, bij vestiging in het buitenland van de huurder, bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde motor dan wel bij het beslag op deze motor of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee Ovaa bij aanvang van de huur niet op de hoogte was.
  Huurder machtigt bij deze Ovaa of door deze aangewezen perso(o)n(en) om de motor te controleren waar deze zich bevindt dan wel zich weer in het bezit te stellen. In geval de motor door Ovaa is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.
 3. Registratiesysteem:
  – de persoonsgegevens van de huurder worden altijd opgenomen en bewaard. Dit voor gevallen waarin de motor niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met de motor worden gepleegd waarvan Ovaa nadeel kan ondervinden, herhaaldelijk schade aan de/een motor wordt toegebracht door toedoen van de huurder/bestuurder of de huurprijs niet of niet tijdig of niet volledig wordt betaald.
  – Ovaa behoudt zich het recht voor in bovengenoemde situaties de persoonsgegevens ter beschikking te stellen van de Politie/Juristen etc.
 4. Overige situaties:
  Ovaa heeft het recht alle niet beschreven omstandigheden die kunnen leiden tot schade voor Ovaa en die naar alle redelijkheid verwijtbaar zijn aan de huurder voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechtelijke instanties. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke kosten zijn voor rekening van de huurder.
 5. Algemene voorwaarden:
  – Voor vertrek de motor zelf controleren op brandstof en/of schade. (Huurder tekent voor conditie motor)
  – Niet volgetankt inleveren: vast tarief 35,00 Euro.
  – Motor dient altijd met TWEE sloten op slot te staan. Stuurslot en het meegeleverde slot.
  – Telefonische en/of mondelinge misverstanden zijn ALTIJD voor rekening huurder.
  – De vermelde prijzen gelden vanaf 1 januari 2018. Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
  – Ovaa behoudt de kopieën van rijbewijs en/of paspoort t.b.v. overtredingen etc.
  – De verkorte verhuurvoorwaarden EN de uitgebreide verhuurvoorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en voor beide geldt dat de huurder hiermee onvoorwaardelijk akkoord gaat. (Huurder tekent hiervoor)
  – Een burn-out met een huurmotor is niet toegestaan. Bij constatering is een bedrag van minimaal 500,00 Euro verschuldigd + kosten voor de reparatie en het vervangen van de achterband.
  19. Huur kleding:
  Geen motorkleding beschikbaar? Geen probleem, wij verhuren helmen, motorjacks en broeken (Alleen in combinatie met een huurmotor)
  Deze huurartikelen vallen niet onder de verzekering. Bij verlies, diefstal of beschadigingen wordt de volledige nieuwprijs in rekening gebracht.
 6. Verplichting:
  De huurder kan zich nimmer onttrekken aan de verplichtingen zoals beschreven in de verkorte en de uitgebreide verhuurvoorwaarden, ook al heeft hij/zij geen kennis genomen van beide verhuurvoorwaarden.

  Ovaa Motors behoudt zich ten alle tijden het recht voor, zonder opgaaf van reden, de verhuur van een voertuig af te wijzen.